ഭക്ഷണങ്ങൾ

എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്ലോഗിംഗ് ഉപകരണമാണ് വേർഡ്പ്രസ്സ്, കൂടാതെ വേർഡ്പ്രസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കിടുന്നു.

  • ഒരു വിഴുങ്ങൽ നീരുറവ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല

    വിപുലമായ കരൾ രോഗങ്ങൾ, സിറോസിസ്, പോർട്ടൽ രക്താതിമർദ്ദം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രധാന എപ്പിഡെമിയോളജി, ക്ലിനിക്കൽ, ട്രാൻസ്ലേഷൻ റിസർച്ച്, ചികിത്സാ കേന്ദ്രമായി മാറുക എന്നതാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലിവർ ഡിസീസ് സ്റ്റഡി…

    Read More »
Back to top button